Concurs - Premium Fit

Concurs

CONCURS
“Testeaza gratuit un R FIT timp de un an!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul “Testează gratuit un R FIT timp de un an!” (denumit în continuare „Concursul”) este organizat de SC PREMIUM FIT SRL (denumită în continuare „Organizator”), persoană juridică română, cu sediul in Drum Valea Cricovului 88, sc. A, ap. 1, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/12389/2020, C.U.I. 43103875, reprezentată prin administrator Ciobanu Liviu-Constantin.
Concursul se desfăşoară pe pagina web a Organizatorului: www.premium-fit.ro si pagina oficiala de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/premiumfitromania.
Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulament Oficial”), potrivit celor mai jos menţionate. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public începand cu data de 01.11.2021, pe pagina web a Organizatorului, http://www.premium-fit.ro/concurs.
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunostința participanților pe pagina web a Organizatorului, http://www.premium-fit.ro/concurs cat si pe paginile oficiale de social media: https://www.facebook.com/premiumfitromania si https://www.instagram.com/premiumfitromania.
Participarea la Concurs implică acceptarea și însușirea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament Oficial. Orice modificare se va face prin act adițional la prezentul Regulament Oficial.
În conformitate cu prevederile art. 41 (2) din O.G. nr.99/2000, participanților nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuiala / taxa de participare, participarea la Concurs fiind gratuită.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul se derulează în perioada 01.11.2021 – 01.03.2022 şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Concursul poate fi prelungit sau suspendat de către Organizator prin Act Adițional la prezentul Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul va suspenda / prelungi Concursul, un anunț va fi publicat pe pagina web a Organizatorului: www.premium-fit.ro si pagina oficiala de facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/premiumfitromania. Nicio parte interesată nu poate avea temei legal pentru a cere continuarea Campaniei sau despăgubiri de orice fel în cazul modificării duratei sau suspendării Campaniei.
Anuntarea castigatorilor se va face in data de 02.03.2022 pe paginile oficiale ale Organizatorului: http://www.premium-fit.ro/concurs, https://www.facebook.com/premiumfitromania si https://www.instagram.com/premiumfitromania.

SECŢIUNEA 3. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat şi se desfăşoară in mediul online pe teritoriul României.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil exclusiv persoanelor juridice cu activitate efectiva (nu doar incadrata in codul CAEN specific) din urmatoarele domenii: fitness, remodelare corporala, masaj, nutritie, wellness si SPA. Nu pot participa persoane fizice, angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care persoana juridica furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare.
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI
În cadrul Concursului se acordă 1(un) Premiu Principal constând in utilizarea gratuită a echipamentului R FIT pentru o perioada de 1(un) an de zile, pe baza unui contract de comodat pe care il puteti studia la finalul acestui Regulament sub forma de draft. Castigatorul Concursului se obliga sa indeplineasca conditiile stipulate in respectivul contract de comodat, in caz contrar isi pierde calitatea de beneficiar al Premiului Principal.
Premiile secundare se ofera tututor participantilor la Concurs, considerati eligibili, iar acestea constau intr-o invitatie pentru doua persoane care vor testa gratuit echipamentele R FIT si B FIT in una din locatiile noastre (Bucuresti sau Iasi).
Avand in vedere faptul ca nu este un numar limitat de castigatori (luand in considerare premiile secundare), nu putem oferi o estimare pentru valoarea totală a premiilor oferite.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI
Participă la concurs toate persoanele juridice care îndeplinesc toate condițiile prevăzute la Secțiunea 4, si suplimentar indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
1. Apreciaza pagina oficiala de Facebook a Organizatorului prin butonul Like (https://www.facebook.com/premiumfitromania)
2. Apreciaza prin butonul Like intrebarea Concursului de pe pagina de Facebook a Organizatorului;
3. Raspunde printr-un comentariu la intrebarea Concursului de pe pagina de Facebook a Organizatorului:
“R FIT = masaj anticelulitic si de relaxare, tonifiere musculara si drenare limfatica.
Daca aveti un centru de remodelare, alaturi de ce tehnologii pe care le detineti (fara a mentiona numele/brandul corespunzator aparatelor respective) ati folosi R FIT si din ce motiv?
Daca aveti o sala de fitness, in ce parte a programului de antrenament ati integra R FIT?””

Toate persoanele juridice care îndeplinesc simultan condițiile de mai sus sunt considerate implicit participanți la concurs, fără a fi nevoie de o manifestare de voință sau înscriere din partea lor, și vor fi înscrise la tragerea la sorți.
Tragerea la sorţi va avea loc în data de 2.03.2022, în prezenţa administratorului PREMIUM FIT, care va extrage 1(un) câștigător pentru Premiul Principal și 3(trei) rezerve. Castigorul Premiului Principal va fi extras in mod aleatoriu prin intermediul platformei https://commentpicker.com, din totalul de comentarii atasate postarii Concursului de pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/premiumfitromania.

SECTIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR
In maxim 24 de ore de la incheierea verificarii si validarii castigatorului concursului, acesta va fi contactat prin mesaj privat pe contul sau de Facebook prin intermediul caruia participa la acest Concurs.
Castigatorul Premiului Principal are la dispozitie 24 de ore pentru a confirma acceptarea premiului, respectiv pentru o oferi informatiile necesare intocmirii contractului de comodat si a livrarii echipamentului R FIT. Daca acesta a furnizat date eronate / incomplete isi pierde calitatea de Castigator iar Premiul Principal se acorda primei rezerve extrase in mod aleatoriu din totalul de trei, conform mentiunilor de la SECTIUNEA 6. Mecanismul de validare se repeta in acelasi mod pentru fiecare din cele 3(trei) rezerve, daca este cazul.
In situatia in care, castigatorii extrasi initial (un castigator plus cele trei rezerve) nu pot fi validati, se reia integral mecanismul de extragere pentru Premiul Principal.
Castigatorii premiilor secundare au termen de 48 de ore de la finalizarea Concursului pentru a confirma acceptarea premiului prin intermediului unui mesaj catre pagina oficiala de Facebook a Organizatorului https://www.facebook.com/premiumfitromania, in care sa mentioneze locatia showroomului (Iasi sau Bucuresti) unde doresc sa valorifice premiul castigat, respectiv, sa ofere un interval de timp preferat pentru programarea sedintelor gratuite de testare.
Premiile secundare sunt valabile timp de 1(un) an de zile de la data in care s-a finalizat Concursul.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de el.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor, prevăzut în prezentul Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Campania se adresează exclusiv persoanelor juridice, astfel că nu vor fi prelucrate date cu caracter personal ale unor persoane fizice.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit.

SECTIUNEA 11. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre PREMIUM FIT SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contract de comodat
nr. __/__.__._____

Încheiat astăzi, __.__._____

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

S.C. PREMIUM FIT S.R.L, cu sediul în Bucureşti, str. Drm. Valea Cricovului nr. 88, bloc 1, scara A, ap. 1, sectorul 6, având CUI 43103875, J40/12389/2020, telefon 0769610245, email office@premium-fit.ro, reprezentată prin administrator Ciobanu Liviu-Constantin, denumită în cele ce urmează comodant

si

S.C. __________________ SRL, cu sediul în ______________, str. _____________ nr__, județul ______________________, CUI _________________, înregistrată la O.R.C. sub nr. ____________________, reprezentată prin administrator____________________________, denumit în cele ce urmează comodatar

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie bunul care se acordă în folosinţă sub formă de împrumut, de comodant către comodatar, pe baza unui proces verbal de predare-primire, după cum urmează:
a) echipament fitness/remodelare corporală R FIT = 1 buc.
2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit bunul prevăzut la pct. 2.1.
2.3 Bunul va fi livrat şi instalat pe cheltuiala comodantului la următoarea adresă: ________________________________
2.4. Orice schimbare a destinației folosinței, precum și orice schimbare a locației în care se află bunul va fi comunicată în scris comodantului și se va putea efectua numai cu acordul scris al acestuia din urmă și în prezența reprezentantului său.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1.Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe un termen de 1 (un) an, începând cu data încheierii lui.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Comodantul se obligă:
a) Să predea bunul spre folosinţa comodatarului în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data semnării contractului, pe baza unui proces verbal de predare-primire.
4.2. Comodatarul se obligă:
a) să folosească bunul conform destinaţiei lui, să il întreţină corespunzator şi să suporte toate cheltuielile pentru buna funcționare şi întreţinere a acestuia;
b) să folosească în perioada derulării contractului bunul ce face obiectul prezentului contract ca un posesor de bună-credință, purtând răspunderea pentru toate pagubele și defecțiunile produse din culpa sa, a angajaților săi și/sau a utilizatorilor echipamentelor (clienți finali);
c) să asigure bunul pentru a evita orice situație legată de deteriorarea sau distrugerea acestuia din diverse motive în maxim 24 de ore de la instalarea bunului în locaţie.
d) să citească și să respecte toate prevederile din manualul de utilizare ale bunului care face obiectul prezentului contract.
e) să informeze și să formeze personalul propriu și toți utilizatorii bunului care face obiectul prezentului contract asupra prevederilor din manualul de utilizare, comodatarul fiind direct răspunzător de respectarea acestor prevederi de către toți utilizatorii acestui bun.
f) să suporte toate pagubele și să fie unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terț;
g) să restituie comodantului/reprezentantului său/moştenitorilor lui, bunul primit sub formă de împrumut la termenul stabilit în prezentul contract.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează:
a) la împlinirea termenului, dacă părţile nu convin la prelungirea acestuia;
b) dacă una dintre părţi:
– cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi;
– îşi încalcă sau nu execută vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea contractului;
c) în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce îi revin.
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
6.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevazută în partea introductivă a prezentului contract.
6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.
6.3. Dacă notificarea se trimite pe email, ea va fi transmisă la adresele de email prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
7.1. Părtile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
7.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

VIII. CLAUZE FINALE
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
8.2.Prezentul contract, împreună cu anexele ce fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
8.3.Prezentul contract s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul de fiecare parte, astăzi, __.__._____, data semnării lui.

COMODANT: SC PREMIUM FIT SRL
COMODATAR: S.C. _________________ SRL